info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

 

 • Artikel 1 - Definities
 • Artikel 2 - Algemene Verkoopvoorwaarden
 • Artikel 3 - Identiteit van De Oude Molen bv
 • Artikel 4 - Totstandkoming bestelling
 • Artikel 5 - Privacy & Veiligheid
 • Artikel 6 - Intellectuele eigendomsrechten
 • Artikel 7 - Leeftijdsgrens
 • Artikel 8 - Prijzen, aanbiedingen en acties
 • Artikel 9 - Bezorgen of ophalen van Bestelling en boetes
 • Artikel 10 - Betaling en Servicekosten
 • Artikel 11 - Houdbaarheid
 • Artikel 12 - (Product)aansprakelijkheid
 • Artikel 13 - Overmacht/niet toerekenbare tekortkoming
 • Artikel 14 - Geschillen
 • Artikel 15 - Overige bepalingen
   
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. De Oude Molen: De Oude Molen bv.
2. Bestelling: een overeenkomst tot verkoop en levering die ontstaat doordat Klant een bestelling heeft gedaan via de Website voor de levering van Producten gevolgd door de elektronische bevestiging daarvan door De Oude Molen bv.
3. Klant: iedere rechtspersoon die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een Bestelling plaatst voor het bezorgen en/of ophalen van boodschappen via de Website.
4. Product(en): alle producten en diensten die (dan wel een product of dienst dat) via de Website door Klant kunnen (kan) worden besteld.
6. Bestelaccount: het individuele bestelaccount dat gecreëerd wordt door een profiel aan te maken via de Website en gebruikt wordt door Klant om zijn Bestellingen te plaatsen via de Website.
7. Websitewww.deoudemolen.nu


Artikel 2 - Algemene Verkoopvoorwaarden
1. Op iedere Bestelling, inclusief de bezorging van de Bestelling en het ophalen van de Bestelling bij een pick up point, zijn deze Algemene Zakelijke Voorwaarden van toepassing. In aanvulling op deze Algemene Zakelijke Voorwaarden gelden ook de algemene voorwaarden als hieronder genoemd onder II, III, IV, V en VI hierna samen ook de "Algemene Verkoopvoorwaarden".
2. De toepasselijkheid van inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Klant en/of enige andere voorwaarden, ongeacht de vorm daarvan, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op een Bestelling.
3. De Oude Molen bv is bevoegd de Algemene Verkoopvoorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op een Bestelling zodra deze op de Website zijn aangepast en Klant een nieuwe Bestelling plaatst.
5. Voor zover De Oude Molen bv niet volledig voldoet of in de toekomst niet meer voldoet, aan de informatieplichten voor elektronische handel zoals voortkomend uit het Burgerlijk Wetboek, wijkt zij daarvan af voor de Bestellingen van Klant via de Website.


Artikel 3 - Identiteit van de Boon Foodgroup Oude Molen bv
Deoudemolen.nu is van De Oude Molen bv dat gevestigd is aan de Industrieweg 8-A, 7944HS te Meppel. Het Kamer van Koophandelnummer is 860445963
 en BTW nummer is NL860445963B01. De Oude Molen bv is bereikbaar via telefoonnummer 085-2739740 op maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur. Het emailadres is info@deoudemolen.nu.


Artikel 4 - Totstandkoming Bestelling
1. Klant kan Producten bestellen via het bestelproces op de Website. Klant dient daartoe via de mail of telefonisch een profiel aan te maken via de een contactpersoon bij de Oude Molen bv waardoor een bestelaccount ontstaat. Klant krijg ten behoeve van het Bestelaccount een inlognaam en een wachtwoord toegewezen, waarmee Klant voortaan toegang krijgt tot de Website. Deze gegevens zijn persoonlijk en de Klant zal hier vertrouwelijk mee omgaan, het emailadres en het wachtwoord uitsluitend voor gebruik voor de bedrijfsvoering van Klant hanteren en louter opslaan op een bedrijfscomputer van Klant en in geen enkel geval met derden delen.
2. De Bestelling komt tot stand op het moment dat de Oude Molen bv de door de Klant ingevoerde bestelling elektronisch bevestigt, dan wel, indien dit moment eerder is, op het moment dat de Oude Molen bv zonder bevestiging met de uitvoering ervan begint.
3. Iedere Bestelling wordt bevestigd onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten. Tevens bevat iedere Bestelling de ontbindende of opschortende voorwaarde, dit ter keuze aan de Oude Molen bv, dat Klant voldoende kredietwaardig is, dit uitsluitend ter beoordeling aan de Oude Molen bv. De Oude Molen bv heeft op basis van de kredietwaardigheid van de Klant, het recht een Bestelling van Klant te weigeren en/of te annuleren zonder dat schadeplichtigheid ontstaat aan de zijde van de Oude Molen bv.
4. Het minimale bestelbedrag bij www.deoudemolen.nu bedraagt 750 euro exclusief bezorgkosten, servicekosten en statiegeld, met uitzondering voor bestellingen die worden opgehaald bij Pick Up Points, hiervoor geldt geen minimum bestelbedrag. Of met uitzondering van gemaakt prijsafspraken door de Oude Molen bv met de klant.
8. De Oude Molen is bevoegd op ieder moment haar assortiment van Producten te wijzigen door inkrimpen of uitbreiding daarvan.

Artikel 5 - Privacy & Veiligheid
De Oude Molen bv doet haar best zoveel mogelijk te waarborgen dat de Website virusvrij is, maar kan dat niet garanderen. De Website bevat links naar websites van derden. De Oude Molen bv selecteert de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. De Oude Molen bv kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.
Artikel 6 - Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend logo's, de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij de Oude Molen bv, of bij aan haar gelieerde vennootschappen en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de op de Websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken.


Artikel 7 - Leeftijdsgrens
Bij de levering van de Bestelling zal de bezorger van de Oude Molen bv een legitimatie vragen aan diegene die de Bestelling namens Klant aanneemt, indien de Bestelling alcoholhoudende producten, tabaksproducten of medicijnen bevat en twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de Bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan de minimum-leeftijdsvereisten is voldaan, is de bezorger genoodzaakt de bestelling retour te nemen, c.q. niet af te geven.


Artikel 8 - Prijzen, aanbiedingen en acties
1. Bepaalde verse Producten variëren in gewicht. De hoeveelheden verse Producten die geleverd worden kunnen daardoor iets afwijken van de door Klant bestelde hoeveelheden. De geleverde hoeveelheden worden in rekening gebracht.
2. De aanbiedingen die op de Website worden vermeld, gelden alleen voor Bestellingen die binnen de periode waarvoor de aanbieding geldt worden geleverd. Dit wordt aangegeven op het moment van het plaatsen van de Bestelling. Aanbiedingen op de Website kunnen afwijken van aanbiedingen in de fysieke winkels. Klant kan voor Bestellingen geen aanspraak maken op aanbiedingen die uitsluitend voor de fysieke winkels gelden

5. Hoewel de Website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan de Oude Molen bv kennelijke vergissingen of fouten niet uitsluiten en kan het voorkomen dat kenmerken van Producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het Product zelf weergegeven kenmerken, dan wel de prijs die op de afleverbon of pro forma factuur die Klant bij levering ontvangt wordt aangegeven. De Klant kan geen aanspraak maken op levering conform de foutief weergegeven informatie. In het geval van een dergelijke afwijking kan Klant via de Klantenservice van de Oude Molen bv aangeven het Product niet te willen afnemen. Het Product zal retour worden genomen gelijktijdig bij het bezorgen van een opvolgende Bestelling.
6. De informatie op de Website wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien Klant fouten op de Website aantreft, stelt de Oude Molen het zeer op prijs als Klant dat meldt via de Klantenservice. Ook voor overige vragen en of klachten kan Klant contact opnemen met onze Klantenservice via onderstaande gegevens.


Artikel 9 - Bezorgen of ophalen van Bestelling
1. De Oude Molen bv bezorgt alleen binnen de bezorggebieden zoals aangegeven op haar Website. Via de Website kunnen tijdens het aanmaken van een Bestelling bezorgmomenten worden gekozen die op dat moment beschikbaar zijn.
2. Het is mogelijk de Bestelling op te halen bij een Pick Up Point. Deze bevind zich in Meppel.
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
5. De bezorgmomenten gelden nimmer als een fatale leveringstermijn. Verzuim van de Oude Molen bvtreedt niet in bij overschrijding van de leveringstermijnen. Evenmin is de Oude Molen aansprakelijk voor door Klant geleden schade als gevolg van overschrijding van leveringstermijnen. Zodra de Producten door de Oude Molen zijn geleverd op het adres van Klant, gaat het risico daarvan over op Klant.
6. Het is de Oude Molen toegestaan deelleveringen te doen en Producten na te leveren op een later tijdstip dan de leveringstermijn, indien bepaalde Producten niet op voorraad zijn.
7. Het is niet mogelijk een bestelling via de websites te annuleren nadat de bestelling door ons is bevestigd. Annulering kan dan nog wel door contact op te nemen met de Klantenservice
8. Indien Klant Producten in beschadigde toestand ontvangt, dan wel Producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het desbetreffende Product gesteld mogen worden, zal Klant dit binnen 48 uur na levering aan de Oude Molen kenbaar maken. Hiertoe kan contact worden opgenomen met de Klantenservice van de Oude Molen. De Klantenservice zal ervoor zorgen dat de klacht zo goed mogelijk wordt afgehandeld. In geen geval zal het Product worden vervangen. Het Product zal op de factuur voor de opvolgende Bestelling door De Oude Molen bv worden verrekend.


Artikel 10 - Betaling en Servicekosten
1De betaling dient te worden gedaan conform de gemaakte afspraken die met desbetreffende klant zijn gemaakt.
2. Klant is louter gerechtigd via automatische incasso of factuur te betalen vanaf het moment dat de aanvraag hiertoe en de doorlopende machtiging is verwerkt in de administratie van de Oude Molen bv. Bij niet tijdige betaling door Klant, ofwel doordat het factuurbedrag niet binnen 30 dagen na levering door de Oude Molen van de rekening van Klant kan worden afgeschreven, of doordat Klant niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, wordt het te betalen bedrag verhoogd met 5,00 euro administratie- en incassokosten, onverminderd het recht om, indien de betaling ook daarna niet afgeschreven kan worden, de werkelijke kosten om tot incasso van het verschuldigde bedrag te komen op Klant te verhalen en andere uit de wet voortvloeiende rechten uit te oefenen. De termijn van de terugboekmogelijkheid bij een onjuiste incasso is 30 dagen.
3. De Oude Molen bv behoudt zich het recht voor om betaling middels automatische incasso of betaling via factuur te weigeren, alsmede om te allen tijde betaling door middel van pinbetaling op het moment van levering te verlangen.
4. De Producten kunnen worden geleverd in klapkratten. Voor deze kratten betaalt Klant statiegeld. Bij het afleveren van een nieuwe Bestelling kunnen de klapkratten van de voorgaande Bestelling kosteloos worden meegegeven.
5. Elke betaling wordt geacht in de eerste plaats te zijn betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten, en na algehele voldoening daarvan wordt de betaling geacht te zijn betaling van de oudst nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling al dan niet uitdrukkelijk anders staat vermeld. Indien Klant niet aan zijn afnameverplichting of betalingsverplichtingen voldoet, is Klant direct in verzuim en is de Oude Molen gerechtigd de desbetreffende Bestelling(en) zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
Artikel 11 - Houdbaarheid
Indien door Klant versproducten worden besteld zal De Oude Molen zich zo goed mogelijk inspannen minimaal te verwachten houdbaarheid te hanteren, ingaande op de dag na levering.


Artikel 12 - (Product)aansprakelijkheid
1. De Oude Molen bv is alleen aansprakelijk voor de door ondeugdelijkheid van door haar gemaakte of geleverde Producten veroorzaakte directe schade of voor directe schade verband houdend met de uitvoering van de Bestellingen.
2. Indien de Oude Molen om welke reden dan ook aansprakelijk is, zal de schadevergoeding per gebeurtenis nimmer hoger zijn dan het door de Klant aan de Oude Molen betaalde totaal van factuurbedragen van de desbetreffende maand waarin de schade heeft plaatsgevonden inclusief Servicekosten of indien de schade onder de dekking valt van een verzekering van de Oude Molen bv, tot het bedrag dat in het desbetreffende geval ter zake van die schade daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
3. De Oude Molen bv is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, gederfde winst, gevolgschade, geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De Oude Molen bv is nimmer aansprakelijk voor schade ten opzichte van derden. Klant is verplicht door aanmaken van een Bestelling de Oude Molen bv te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de Oude Molen in de Algemene Voorwaarden deoudemolenwebshop.nl en daarmee de Bestelling in de verhouding met Klant is uitgesloten.
4. Mocht Klant worden geïnformeerd door de Oude Molen dat zich een recall-actie voordoet in verband met door leveranciers van de Oude Molen dan wel door de Oude Molen veroorzaakte gebreken aan Producten, verplicht Klant zich de Producten volledig conform de door de Oude Molen geïnstrueerde recall procedure te behandelen en volledig medewerking te verlenen aan de recall procedure.
5. Voorzover de Producten zijn voorzien van een uiterste houdbaarheidsdatum geldt dat de Oude Molen geen enkele aansprakelijkheid accepteert, mochten die Producten na deze datum worden geconsumeerd. Klant dient ervoor in te staan dat Producten met een uiterste houdbaarheidsdatum, na het verstrijken van die datum niet meer worden geconsumeerd. Klant vrijwaart de Oude Molen voor aanspraken van derden op basis van (letsel)schade die het gevolg is van het consumeren van de Producten na de houdbaarheidsdatum.
Artikel 13 - Overmacht/niet toerekenbare tekortkoming
1. De Oude Molen is niet aansprakelijk ten opzichte Klant of hun respectievelijke klanten of anderen, voor schade, verliezen of kosten veroorzaakt door een vertraging of niet nakomen van hun verbintenissen voortkomende uit de Bestellingen, indien en voor zover die vertraging of niet nakoming is veroorzaakt door bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, oorlog, geweld, ongevallen, oproer, aardbevingen, stormen, overstromingen, branden of andere vormen van natuurgeweld, boycots of optreden van de overheid, stakingen, blokkades, werk stilleggingen, opschorting, blokkade of staking in het transport of onmogelijkheid in de verkrijgbaarheid van grondstoffen of hulpstoffen en de verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door een derde partij voor De Oude Molen.
2. In het geval van overmacht zal de Oude Molen Klant onmiddellijk informeren. De Oude Molen is bevoegd de uitvoering van de Bestelling(en), voor de duur dat deze omstandigheden voortduren, doch maximaal voor twee (2) weken, op te schorten. Gedurende de periode van opschorting is de Oude Molen bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht, de andere partij te informeren of zij kiest voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Bestelling(en).


Artikel 14 - Geschillen
1. Geschillen tussen de klant en de Oude Molen over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de Oude Molen te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de klant als de Oude Molen ter bemiddeling worden voorgelegd aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie www.thuiswinkel.org.

Artikel 15 - Overige bepalingen
1. Op de Algemene Verkoopvoorwaarden en alle Bestellingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Indien één (1) of meer bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden nietig wordt verklaard laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De Oude Molen en Klant zullen in dat geval de nietige bepaling(en) vervangen door een rechtens toelaatbare bepaling die zo dicht mogelijk het doel van de nietige bepaling(en) benadert.
3. Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Bestelling zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Oude Molen over te dragen aan een derde nog enige aan Klant gelieerde onderneming.